Gebruiksvoorwaarden

MEDEDELING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DE GHIX Group WWW PAGES
Om toegang te krijgen tot de GHIX Group World Wide Web pagina's wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, bent u niet gerechtigd om de site te gebruiken. Door de site te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. GHIX Group Corporation is de auteursrechthebbende op de inhoud van de GHIX Group World Wide Web pagina's (Copyright® GHIX Group Ltd). Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GHIX Group, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. GHIX Group stemt toe dat u GHIX Group World Wide Web pagina's op uw computer doorneemt ("browse") of kopieën van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor verspreiding aan derden tenzij GHIX Group hierin schriftelijk toegestemd heeft. Individuele documenten in onze World Wide Web pagina's kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten. Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privé, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt. Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de GHIX Group World Wide Web pagina's is beschikbaar gesteld op een "as is" en "as available" basis. GHIX Group waarborgt niet dat haar Web pagina's ononderbroken of vrij van fouten zijn. GHIX Group behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken. GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. BEHOUDENS OPZET OF GROVE SCHULD, ZAL GHIX Group NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN GHIX Group OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GHIX Group ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTAAN IS. Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat GHIX Group hyperlinks naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de opneming van een hyperlink naar een site van dergelijke derde, dient u de gebruiksregels van de betreffende site na te kijken en te aanvaarden alvorens een dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat GHIX Group geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-GHIX Group-site niet dat GHIX Group de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt. Indien u gegevens verstrekt aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de GHIX Group World Wide Web pagina's, stemt u er in toe dat: A)de gegevens geen elementen zullen bevatten die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling of anderszins ongeschikt voor publicatie; B)u alle redelijke inspanningen zal gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen; C)u eigenaar bent van de gegevens of het onbeperkte recht hebt om ze aan ons te bezorgen en dat GHIX Group gerechtigd is om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; D)en dat u zich ertoe verbindt geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u zich ertoe verbindt ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt. GHIX Group herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) (behoudens uitdrukkelijke uitzondering in specifieke voorwaarden) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. GHIX Group mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. GHIX Group is een geregistreerd handelsmerk van GHIX Group Corporation. De productnamen van GHIX Group zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van GHIX Group. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GHIX Group of de derde-eigenaar ervan.