Privacybeleid

Toepasselijkheid
Door deze site te bezoeken en te gebruiken stemt u in met de bepalingen van dit Beleid. Als u niet instemt met dit Beleid, wordt u verzocht deze site niet verder te gebruiken. Dit Beleid is van toepassing op deze site en andere algemene informatieve GHIX Group web/mobiele sites, maar niet noodzakelijkerwijs op alle GHIX Group web/mobiele sites of webkanalen. Op deze laatste kunnen specifieke bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn, zoals aangegeven. Alle GHIX Group sites waarop dit Beleid van toepassing is, worden collectief aangeduid als deze "site". Wij benadrukken dat specifieke gebruiksvoorwaarden, of voorwaarden specifiek aan een site of een pagina (hierna "specifieke voorwaarden"), van toepassing kunnen zijn op bepaalde pagina's/diensten op deze site, maar de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden zal uitdrukkelijk worden aangeduid. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen enige specifieke voorwaarden en dit Beleid, zullen de toepasselijke specifieke voorwaarden voorrang hebben op de voorwaarden van dit Beleid.

Anoniem Gebruik
In het algemeen worden de meeste van de pagina's op deze site gegeven voor informatieve doeleinden en zal u in staat zijn om deze site te gebruiken zonder GHIX Group te moeten vertellen wie u bent en zonder GHIX Group enige persoonsgegevens over uzelf te moeten verschaffen. Er zullen echter situaties zijn waarbij GHIX Group informatie over u nodig zal hebben in verband met het gebruik van deze site. Gelieve op te merken dat wij globale statistieken over onze klanten, verkopen, website verkeer en verwante site informatie aan betrouwbare derden kunnen verstrekken, maar deze statistieken zullen geen informatie bevatten die personen kan identificeren.

Persoonsgegevens die door U worden Overgemaakt
Om uw vragen te kunnen beantwoorden, aan uw verzoeken te kunnen voldoen of activiteiten van interactieve klantprogramma's te kunnen beheren, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te vragen of te verkrijgen. Indien u ons enige persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen, om uw gebruikservaringen met ons te optimaliseren, uw tevredenheid te bepalen inzake de GHIX Group producten en/of diensten of om u te contacteren via post, e-mail, mobiel bericht of telefoon, of, in overeenstemming met plaatselijk recht, u te contacteren via de hierboven aangegeven kanalen om u te informeren over nieuwe producten, diensten of promoties die wij aanbieden. Door GHIX Group via deze site informatie te verschaffen, erkent u en stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens van het type en voor de beperkte doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. U aanvaardt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, voorzover dit is toegestaan volgens het r toepasselijke recht, naar het buitenland (mogelijk buiten de EU) naar locaties van servers die deze site ondersteunen (inclusief maar niet beperkt tot doorgiftes van dergelijke locaties terug naar het land waar u verblijft) om deze site en GHIX Group diensten te beheren en te ontwikkelen, inclusief doorgiftes naar GHIX Group onderaannemers en agenten, zoals hieronder aangegeven, die taken uitvoeren in verband met deze site, of GHIX Group diensten verrichten, of voor doeleinden van bewaring in relevante databanken, die gelokaliseerd kunnen zijn in Finland of in enig ander land (mogelijk buiten de EU) waar GHIX Group bedrijvigheden heeft. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat GHIX Group u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. GHIX Group zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij GHIX Group hiertoe wordt verplicht door toepasselijke wetgeving of door een administratief of gerechtelijk bevel, of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst of het regelen van activiteiten voor klantprogramma's of, indien u een professionele gebruiker bent, het toegangsbeheer en gebruik van deze site door toegelaten personeel binnen uw organisatie, mogelijk te maken. Indien toegestaan door toepasselijk plaatselijk recht, kan GHIX Group bovendien deze informatie uitwisselen tussen met GHIX Group gelieerde ondernemingen voor de doeleinden vermeld in dit Beleid. Daar GHIX Group begaan is met de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, zal GHIX Group zich niet inlaten met het verkopen of verhandelen van persoonsgegevens aan andere ondernemingen voor promotionele doeleinden.

Gebruik van Onderaannemers
Wij kunnen gebruik maken van onderaannemers om u bepaalde producten of diensten te leveren. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met dergelijke onderaannemers zodat zij u diensten kunnen leveren. Het is onze onderaannemers niet toegestaan om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, en wij leggen hen vertrouwelijkheidsverplichtingen op inzake hun diensten.

Identificatie van Bezoekers - Gebruik van "Cookies"
Het is mogelijk dat GHIX Group van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst om deze site en de GHIX Group diensten voor u te verbeteren. Deze gegevens worden gebruikelijk "cookies" genoemd, en worden door vele websites gebruikt. Cookies zijn gegevensbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of browser van uw computer, en niet op deze site. Zij laten bijvoorbeeld toe om bepaalde informatie over uw computer te verzamelen, inclusief uw internet protocol adres, het besturingssysteem van uw computer, uw type van browser en het adres van de sites via dewelke u op deze site bent terechtgekomen. Het gebruik van cookies biedt u bepaalde voordelen zoals het wegvallen van de vereiste om regelmatig uw paswoord te moeten ingeven gedurende een sessie, of, waar toepasselijk, om bepaalde zaken die u reeds in uw winkelkarretje had toegevoegd opnieuw te moeten invoegen indien u een bepaalde transactie niet heeft kunnen beëindigen bij een vorig bezoek. Door te tonen hoe en wanneer onze bezoekers deze site of andere GHIX Group sites gebruiken, laat het gebruik van cookies GHIX Group toe om de sites voortdurend te verbeteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, of indien u wenst op de hoogte te worden gebracht van wanneer zij worden geplaatst, kan u uw web browser daarop instellen, indien uw browser dat toelaat. Gelieve te begrijpen dat indien de cookies worden uitgeschakeld, het mogelijk is dat u niet meer in staat bent om bepaalde delen van deze site die uw bezoek kunnen verbeteren, te bekijken. Sommige van onze business partners wier inhoud is gelinkt aan of vanuit deze site, kunnen eveneens cookies gebruiken. Wij hebben echter geen toegang of controle over dergelijke cookies. Deze site maakt ook gebruik van cookies voor websiteverkeer analyse en anonieme demografische profilering.

Beveiliging
GHIX Group heeft getracht om commercieel redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens die aan GHIX Group werden doorgegeven via uw gebruik van deze site te beperken. GHIX Group gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen van financiële persoonsgegevens zoals creditcardgegevens. Indien deze site on-line transacties ondersteunt, zal het een door de industrie aanvaarde veiligheidsmaatregel gebruiken, zoals diegene beschikbaar via "Secure Sockets Layers" ("SSL"), om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van online transacties te beschermen. Indien ze worden gebruikt, garanderen de door de industrie aanvaarde maatregelen zoals SSL authenticatie, dat creditcardinformatie, evenals andere persoonsgegevens die worden doorgegeven in het kader van een aankoopproces, relatief beveiligd zijn tegen onderschepping door derden. Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonsgegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of via het internet of andere technologieën, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, heeft GHIX Group getracht redelijke voorzorgen te treffen die passend zijn gelet op de aard van de informatie om dergelijke risico's in verband met uw gebruik van deze site te voorkomen en te minimaliseren.

Juistheid van Verzamelde Gegevens
U hebt een recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt een recht om u op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. GHIX Group zal op eigen initiatief of op uw verzoek persoonsgegevens die in het bezit van GHIX Group zijn, kosteloos aanvullen, corrigeren of verwijderen indien deze onvolledig, onjuist of verouderd zouden zijn. Gelieve desgevallend de contactinformatie onderaan deze webpagina of elders op deze website te raadplegen om uit te vinden hoe u het best contact kan opnemen met GHIX Group om uw persoonsgegevens aan te passen en/of te verifiëren en/of uw opt-out recht uit te oefenen met betrekking tot het ontvangen van marketing boodschappen van GHIX Group.

Minderjarigen
GHIX Group vraagt aan "Minderjarigen" (de leeftijd van Minderjarigen wordt bepaald door het lokale recht van uw verblijfplaats) om geen aankopen of enige andere rechtshandelingen te verrichten op deze site zonder de toestemming van een ouder of een voogd, tenzij toegelaten door toepasselijk recht.

Externe Links
Deze site kan links bevatten naar andere sites. Gelieve te noteren dat GHIX Group niet aansprakelijk is voor de privacy praktijken of inhoud van andere sites. Wij raden u aan om het privacybeleid van dergelijke andere sites na te lezen.

Wijzigingen van dit Beleid
GHIX Group kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Beleid of de site wijzigen, of de toegang tot de site wijzigen of opheffen. Echter, indien dit Beleid op een substantiële en nadelige wijze wordt gewijzigd, zal GHIX Group gedurende 30 dagen een kennisgeving van dergelijke wijziging plaatsen bovenaan dit Beleid en op de homepage van deze site. Wij raden u aan om dit Beleid van tijd tot tijd te bekijken zodat u dergelijke wijzigingen aan het Beleid kan vernemen.